fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Pastryk Fotografia, zwany dalej „Administratorem”.

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta)/Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 • Nawiązanie kontaktu między Usługodawcą i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Fotograficznych oraz w celach marketingowych.
 • Prezentacja portfolio Usługodawcy, które prezentuje poziom i zakres wykonywanych Usług Fotograficznych.
 • Umieszczanie treści interesujących i atrakcyjnych dla Usługobiorców (Klientów).
 • Poprawna realizacja zamówienia usługi fotograficznej (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Przekazywanie Usługobiorcy (Klientowi) bezpłatnych i płatnych porad fotograficznych oraz informacji o kursach fotograficznych prowadzonych przez Usługodawcę (stacjonarnych i online)
 • Wypełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na ochronie swoich praw).

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych, o których mowa jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę.

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www.robertpastryk.com (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia odwiedzono stronę).
Strona internetowa może wykorzystywać Pliki Cookies w celu poprawy komfortu użytkowania strony oraz w celu tworzenia statystyk, które umożliwiają Usługodawcy ulepszanie zawartości jego strony.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ’Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę (Klienta) w celu zlecenia Usługi Fotograficznej Usługodawcy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca (Klient) jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Usługobiorca (Klient) wyraża na to zgodę poprzez podpis w wyznaczonym do tego miejscu w umowie.

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy zgłosić do Administratora danych, w formie e-mail na adres kontakt@robertpastryk.com

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

– dostęp do galerii internetowych jedynie po podaniu loginu i hasła ustalanego indywidualnie dla każdego.

Zastrzegam sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Zmiana będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.

Jako, że nie posiadam własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieściłem ją na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierzyłem przetwarzanie danych firmie zewnętrznej na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia.

Strona internetowa oraz poczta email są przechowywane na serwerach firmy Nazwa.pl sp. z o.o., Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków. Nazwa.pl sp. z o.o. oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.